Karin Schwarzbek  – Bilder, Ausstellungen, Texte, CV/Doku, Kontakt, Links
Aktuell: «Werkschau 2017», Museum Haus Konstruktiv, Zürich
21.09.17–01.10.17
https://kultur.zh.ch/internet/justiz_inneres/kultur/de/foerderung/bildende_kunst/werkbeitraege/werkschau-2017.html#a-content
Aktuell: «welt offen», Städtische Galerie Pforzheim
16.07.17–08.10.17
https://di0pda1wg490s.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/veranstaltungen/kultur/2017/pforzheim_galerie_weltoffen.pdf